Tarcza PFR

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia  2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dotyczy projektu o numerze: POIR.03.04.00-14-0038/20

Projekt:

Dotacja na kapitał obrotowy dla Norma Bud Spółka Akcyjna w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu:

Celem projektu Dotacja na kapitał obrotowy dla Norma Bud Spółka Akcyjna jest wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty:

Planowanym efektem jest niezaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej spółki Norma Bud Spółka Akcyjna oraz utrzymanie jej przez kolejne lata jako lidera w wykonywaniu hydroizolacji

bezpowłokowej konstrukcji żelbetonowych w technologii ‘’białej wanny’’.

Wartość projektu:

Całkowity koszt dofinansowania oraz wydatków kwalifikowanych wyniósł 197 212,86 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwanaście złotych 86/100) w okresie od 2020-07-01 do 2020-09-30.