Elementy konstrukcji

Ze względu na zróżnicowane funkcje konstrukcyjne i użytkowe wyodrębnia się trzy zasadnicze elementy budowli przejmujące funkcję bariery przeciwwodnej:

 • płyty fundamentowe
 • zewnętrzne ściany fundamentowe
 • stropy

Płyty fundamentowe

 • grubość płyty dennej musi wynosić minimum 30 cm
 • wymagana ilość zbrojenia przeciwskurczowego: krzyżowo min 3 cm2 na metr, w każdym kierunku, górą i dołem
 • spód płyty musi być oddzielony od warstwy wyrównawczej (np. z podbetonu) dwoma warstwami folii budowlanej o grubości min 0,18 mm, ułożonymi równo, spełniającymi funkcję łożyska ślizgowego dla wiążącej płyty
 • jeżeli przewidziane statycznie dylatacje konstrukcyjne lub spoiny robocze wyznaczają pola betonowe o bokach dłuższych niż 30 m, należy uwzględnić przerwy skurczowe; dotyczy to również sytuacji, gdy proporcje boków są w stosunku większym niż 2,5:1
 • uskoki i zagłębienia oraz narożniki wklęsłe (studzienki, spody szybów windowych itp.) muszą być dodatkowo dozbrojone celem uniknięcia efektu karbu (np. pręty 5 ф12 o długości 1,5 m górą i dołem, prostopadle do dwusiecznej kąta).

Ściany fundamentowe

 •  grubość ścian fundamentowych powinna wynosić minimum 25 cm
 • wymagana ilość zbrojenia przeciwskurczowego to minimum 2 cm2 na metr, krzyżowo w każdym kierunku, dwuwarstwowo
 • podjazdy, szyby wentylacyjne oraz schody piwniczne należy zintegrować z „białą wanną”; zaczynają się one na płycie wychodzącej na zewnątrz i są betonowane wraz ze ścianami zewnętrznymi
 • otwory na ścianach fundamentowych (np. okienne) muszą być dodatkowo dozbrojone w narożnikach za pomocą prętów 2 ф10 o długości 1m – celem uniknięcia efektu karbu
 • w ściany zewnętrzne, jeszcze przed zabetonowaniem, powinny być wmontowane profile uszczelniające w odstępach 2,5 krotnej wysokości ściany, jednak nie rzadziej niż co 6 m
 • niezbędna grubość otuliny betonowej zbrojenia wynosi min 3 cm, zarówno dla płyt, jak i ścian fundamentowych

Stropy poza strefą zabudowy

 • grubość płyty (monolitu) powinna wynosić minimum 20 cm; w przypadku elementów wylewanych na prefabrykatach (np. filigranach) grubość nadbetonu powinna wynosić minimum 18 cm
 • minimalna ilość zbrojenia przeciwskurczowego wynosi 3,5 cm2 na metr w każdym kierunku, górą i dołem
 • jeżeli przewidziane statycznie dylatacje konstrukcyjne lub spoiny robocze wyznaczają pole betonowe o bokach dłuższych niż 20 m należy uwzględnić przerwy skurczowe (dzięki wstawieniu profili trapezowych); dotyczy to również sytuacji, gdy proporcje boków są w stosunku większym niż 2,5:1
 • celem zabezpieczenia płyty przed naprężeniami (i w konsekwencji rysami) w rejonie narożników wklęsłych należy zamontować, górą i dołem, zbrojenie przeciwkarbowe składające się z prętów 5 ф 10 dł. 1,5 m w odstępie 10 cm prostopadle do dwusiecznej kąta
 • płyta stropowa powinna mieć w swych obrzeżach i przy dylatacjach wykonane podwyższenia betonowe wraz z płytą, dzięki czemu powstaje system płytkich „wanien”, dzięki czemu dylatacje nie będą narażone na oddziaływanie wody stojącej