Technologia betonu

Technologia betonu

  • bezpowłokowe izolacje przeciwwodne wymagają użycia wysokowartościowych betonów towarowych, przynajmniej klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1. Konsystencja betonu musi spełniać wymóg 160-210 mm rozpływu wg normy (dawne K4/K5).
  • ilość cementu musi mieścić się w przedziale 300-330 kg cementu portlandzkiego (CEM I) lub hutniczego (CEM III) na metr sześcienny betonu, przy czym całkowita zawartość frakcji pylastych (cement i piasek o wielkości ziarna poniżej 0,25 mm) powinna zamykać się pomiędzy 350 a 380 kg/m3.

Technologia wykonywania robót

  • ściany wykonane metodą hydroizolacji bezpowłokowej powinny pozostać zaszalowane przez co najmniej 3 doby
  • podwyższenie krawędzi płyt jak też kopuł, kominów, przerw roboczych, skurczowych i dylatacyjnych w formie cokołu muszą być zabetonowane równocześnie wraz z całym betonowanym polem
  • zagęszczenie powierzchniowe płyt stropowych przy użyciu wibratorów płytowych przeprowadzają wyłącznie wyszkoleni pracownicy firmy. Po zakończeniu zagęszczania przeprowadza się dalszą pielęgnację, uzależnioną od warunków realizacji i potrzeb obiektu budowlanego

Uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji płyt stropowych powinno nastąpić jak najpóźniej, bezpośrednio przed wykonaniem finalnego zagospodarowania tak, aby uniknąć uszkodzeń lub stosowania specjalnych środków zabezpieczających