TECHNOLOGIA – AKCESORIA TECHNOLOGICZNE

Taśmy uszczelniające PVC

Do uszczelniania dylatacji ruchowych oraz przerw skurczowych w płytach i ścianach fundamentowych używane są odpowiednie dla danego rodzaju konstrukcji taśmy uszczelniające, PVC z profilem kompensacyjnym lub bez, a także taśmy do zabezpieczenia dylatacji płyt stropowych.

Profile uszczelniające PVC

Profile uszczelniające umożliwiają uszczelnienie przerw skurczowych w płycie fundamentowej. Zbrojenie przebiegające przy profilach nie powinno przekraczać 2,0 cm2 na metr, chyba że co innego wynika z obliczeń statycznych.

Profile szczelinowe do przerw roboczych


Profil ten jest wstawiany w podwyższenie o wysokości ok. 10 cm, które jest wylane wraz z płytą. Profile szczelinowe są pasami blachy stalowej o wymiarach 2000 x 167 x 1,5 mm. Ochrona antykorozyjna jest zapewniona poprzez funkcjonowanie profili w bezpiecznym dla stali środowisku alkalicznym.

Profile trapezowe

Pełnią dwie funkcje:
  • wymuszenie powstania przerwy skurczowej w płycie fundamentowej lub stropowej
  • utworzenie okutego zamka (ze względu na ich kształt)
Przebicia i przejścia szczelne

Z wielu znanych na rynku sposobów uszczelnienia przejść rur przez ściany lub płyty najpewniejszym jest kołnierz uszczelniający zabetonowany razem z odcinkiem rury. Za zależności od potrzeb istnieje możliwość indywidualnego dobrania rodzaju uszczelnienia przejść dla mediów dla każdego projektu.

Technologia betonu
  • bezpowłokowe izolacje przeciwwodne wymagają użycia wysokowartościowych betonów towarowych, przynajmniej klasy C20/25 wg normy PN-EN 206-1. Konsystencja betonu musi spełniać wymóg 160-210 mm rozpływu wg normy (dawne K4/K5).
  • ilość cementu musi mieścić się w przedziale 300-330 kg cementu portlandzkiego (CEM I) lub hutniczego (CEM III) na metr sześcienny betonu, przy czym całkowita zawartość frakcji pylastych (cement i piasek o wielkości ziarna poniżej 0,25 mm) powinna zamykać się pomiędzy 350 a 380 kg/m3.
Technologia wykonywania robót
  • ściany wykonane metodą hydroizolacji bezpowłokowej powinny pozostać zaszalowane przez co najmniej 3 doby
  • podwyższenie krawędzi płyt jak też kopuł, kominów, przerw roboczych, skurczowych i dylatacyjnych w formie cokołu muszą być zabetonowane równocześnie wraz z całym betonowanym polem
  • zagęszczenie powierzchniowe płyt stropowych przy użyciu wibratorów płytowych przeprowadzają wyłącznie wyszkoleni pracownicy firmy. Po zakończeniu zagęszczania przeprowadza się dalszą pielęgnację, uzależnioną od warunków realizacji i potrzeb obiektu budowlanego

Uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji płyt stropowych powinno nastąpić jak najpóźniej, bezpośrednio przed wykonaniem finalnego zagospodarowania tak, aby uniknąć uszkodzeń lub stosowania specjalnych środków zabezpieczających


 

 


© Copyright by Norma Bud Sp. z o.o. 2004-2007